Kdo je makléř

Kdo je makléř / broker ?

Podle Aristotela má každá věc jednoznačný účel stanovený jejím tvůrcem.

- Nassim Nicholas Taleb -

Mezičlánkem usnadnuňjícím styk klienta s pojistitelem jeho rizik jsou zprostředkovatelé pojištění - pojistní brokeři, fungující jako samostatné podnikatelské subjekty.

"Jsou v podstatě dvojího druhu, rozlišovacím kritériem je stupeň jejich nezávislosti. Buďto to jsou zmocněnci jedné nebo více pojišťoven, kteří pro ně sjednávají pojištění, anebo to jsou zcela nezávislí brokeři (makléři), kteří pracují na základě plné moci klienta, pro kterého na trhu hledají optimální pojistnou ochranu. Pozitivní působení makléřů spočívá v tom, že dobře znají pojistný trh daného teritoria a objektivizují rovnováhu nabídky a poptávky. V případě, že jejich pozice na trhu je slabá, pak mají pojistitelé tendenci méně přizpůsobovat své produkty podle klientských specifických potřeb. V případě silných brokerů mají tito tendenci v podstatě pojišťovnám určovat, co se bude na daném trhu pojišťovat. Obecnou nevýhodou brokerského způsobu uzavírání pojištění je, že zvyšují náklady sjednávání.

kdo je makléř

Brokerský distribuční kanál spojený s poradenstvím v současnosti znamená určité změny v technice prodeje pojistných produktů, dané využívaáním moderních metod komunikace, zejména intrenetu a možnosti sjednávat pojištění po telefonu prostřednictvím tzv. telemakléřů anebo rovnou telepojistitelů. Vhodnost pojistných produktů k distribuci pomocí internetu je totiž dána zejména tím, kolik poradenství daný produkt vyžaduje. K vhodným typům produktů patří pojištění motorových vozidel, pojištění domácnosti a rizikové životní pojištění, v případě pojištění po telefonu je vhodným produktem i cestovní pojištění. V blízké budoucnosti lze předpokládat velký nárůst tohoto způsobu uzavírání pojištění, jehož technické možnosti zatím nejsou vyčerpány, např. v úvahu přichází i digitální televize. Směrem spojení makléřských služeb a služeb poradenských jde nabídka nové kvality služby osobního finančního plánování, jejíž podstatou je ve shodě s účelem najít optimální, navzájem propojené řešení financování životních záměrů jednotlivce ev. jeho rodiny, přičemž jednotlivé finanční produkty různé provenience, včetně pojistných, jsou chápány jako prostředek řešení, navržených osobním finančním plánovačem, nikoliv jako podstata této služby".

- Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc -


ZPĚT

Tagy: Proces pojištění