Jan Hus a ekonomické myšlení

Kořeny ekonomického myšlení na území dnešní České republiky lze sledovat již u Jana Husa (1360 – 1415), lze-li hovořit o ekonomickém myšlení jako takovém, významného reformátora

V 15. století to byla právě reformace, která otřásla základy společenského života. Tři čtvrtiny půdy vlastnila církev. Žijící potomci byli vyvlastňováni ve prospěch církve – odúmrť. Z kázání Konrada Waldhausera, zejména proti chamtivosti vzešel myšlenkový svět Jana Husa, podpořený snahou Karla IV. očernit církev.

V roce 1348 zakládá Karel IV. univerzitu, v kurikulu studentů byly i spisy Tomáše Akvinského a Aristotela (arabské překlady). V kázáních Jana Husa, se zprvu na univerzitě a pak i mimo ni objevovala kritika bohatství církve. Bojoval za Viklefa. Hus byl králův člověk a univerzitní učitel. Věřil ve vlastní rozum a odvolával se k pravdě Písma. Nevolal po žádné sociální spravedlnosti ani pozměně sociálního uspořádání, jak je dodnes marxisty mylně interpretováno.

Jan Hus

Největším Husovým přínosem je šíření vzdělanosti mezi prostým lidem prostřednictvím Písma, svoboda lidské vůle je založena vzdělání.

V Betlémské kapli kázal Hus latinsky, německy a zcela výjimečně česky. Kázal pro šlechtu a měšťanstvo, nebyl kazatelem chudých. Byl filozofický realista a opíral se o výkvět evropského myšlení. Mezi řádky lze nalézt ekonomické myšlenky. Respektoval hierarchické uspořádání a daný společenský řád. Volal po nápravě církve, každého jednotlivce Katolické církve. Pravda je v Písmu a rozum se má shodovat s tím, co je v Písmu. Nekompromisně kritizoval svatokupectví, které podle něj škodilo, směna mohla být využita k něčemu užitečnějšímu, dnes by to bylo možné nazvat plýtvání vzácnými zdroji. Hus hovořil o spravedlivé odměně za práci. Dávat almužnu považoval za zodpovědný čin, protože ji lze dát i někomu, kdo ji nepotřebuje. Používal výrazy chudoba a blahobyt – materiální a duchovní. Největším Husovým přínosem je šíření vzdělanosti mezi prostým lidem prostřednictvím Písma, svoboda lidské vůle je založena vzdělání. (Doležalová, 2018)Daniel Markvart, MBA

předseda představenstva sinne IC .a.s.

    Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Antonie, 2018. A history of Czech economic thought. London: Routledge, Taylor & Francis Group. Routledge history of economic thought. ISBN 978-1-138-91416-2


    ZPĚT

    Tagy: Blog sinne